ארכיון ל פברואר, 2014

0

מי רשאי לערער על החלטת רשם?

לאחר שהתנגדות שהגישה חברת טבע כנגד רישום פטנט של חברת Lilly Icos הוסרה במסגרת פשרה, ולאחר שהליך במעמד צד חד לפי סעיף 34 לחוק הפטנטים הסתיים בפסיקה כי יש לרשום את הפטנט, הגישה חברה גנרית אחרת – אוניפארם – ערעור על פסיקה זו. ערעור זה עורר את השאלה המקדמית – האם מי שלא היה צד להליך המקורי רשאי להגיש ערעור?

התשובה לשאלה זו מוכרת בהלכה הפסוקה ומתבססת על הוראות תקנות סדר הדין האזרחי. כך, על פי התקסד"א רק מי שהיה בעל דין בפועל, אף אם לא בעל דין פורמאלי, בהליך הקודם יהא רשאי לערער על ההחלטה. בית המשפט העיר כי אף אם ההחלטה משפיעה על זכויותיו של צד שלישי – ובמקרה הנוכחי, תגביל את יכולתו להתחרות נוכח מתן הפטנט – לא די בכך כדי להעניק לו זכות ערעור על ההחלטה.

עם זאת, ההליך הנוכחי מבוסס על הוראות חוק הפטנטים, ובכך הוא יוצא דופן. סעיף 174(א) לחוק קובע בפשטות:

מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה שלא לשמעו לפי סעיף 159, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך המועד שנקבע.

אוניפארם ביקשה לטעון כי לפי לשון החוק (וכידוע תקנה לא תוכל לסתור חוק), זכות הערעור עומדת ל"כל מי שרואה עצמו נפגע", ולא רק לצדדים בהליך, כפי שוקבעת ההלכה שמכוח התקסד"א. בית המשפט בחן טענה זו, ודחה אותה לאור פרשנות תכליתית של הוראות החוק. בתמצית, בית המשפט השתכנע כי "מי שרואה עצמו נפגע" אינו כל צד שלישי שזכויותיו קופחו כי אם צד להליך או מי שהרשם סירב לשמוע את טענותיו כאמור בסעיף 159 לחוק, אליו סעיף 174 מפנה. חשוב מכך, בית המשפט הסכים כי אם יתאפשר לצדדים שלישיים להגיש ערעור על החלטה בהתנגדות, יהא בכך כדי לסכל את ההסדר שנקבע בחוק לעניין מועדי ההתנגדות הקשיחים:

"מקום בו החוק מבקש להגן לא רק על האינטרס הציבורי אלא אף על זכותו של מבקש הפטנט להגן על אמצאתו באמצעות רישומו של הפטנט לאחר ש"צלח" את כלל השלבים הקודמים לכך כמתבקש על פי החוק, יש ללמוד רבות אודות האיזון המתבקש מתוך המגבלות שקבע המחוקק במתן אפשרות לגורמים כלשהם להתערב בהליך אישור הפטנט. אילו ניתן היה להכיר במעמדו של מערער אף בשלב של סיום בדיקת הפטנט לאחר שקילת ודחיית השימוש בסמכות הסירוב שבסעיף 34 לחוק, מה ראה לו המחוקק להגביל את המועד להגשת התנגדויות למשך שלושה חודשים בלבד, ואף להחמיר בשמירת מסגרת מועדים זו בדרך של שלילת כל שיקול דעת מצד הרשם להאריך תקופה זו? מעבר לכך, אף לא ניתן לבקש להצטרף כצד להליך התנגדות שכבר החל, עת הגורם המבקש להצטרף לא הגיש התנגדותו בפרק הזמן המוקצב לכך (ראו בעניין זה: ע"ש 112/00 הידרופלן הנדסה בע"מ נ' עמיר כהן [פורסם בנבו] (2.7.00)).
כן, אין להתעלם מן הטענה שהעלתה המשיבה, שאילו היה בסיס לפרשנות המערערת לסעיף האמור, הרי שלא יהא זה מופרך לומר כי אין כלל טעם להיות צד להליך התנגדות, מקום בו ניתן "לשבת על הגדר", להמתין להחלטת הרשם, ואך אם אישר את הפטנט, להגיש ערעור לבית המשפט על החלטה זו. נדמה כי תרחיש זה מרוקן מתוכן את ההוראות הקבועות בחוק, אשר מטרתן לאזן בין ההגנה על הציבור, מחד, לבין הענקת הפטנט למבקש מאידך, ובין היתר, על ידי קביעת מסגרת זמנים מתקבלת על הדעת אשר אין לחרוג ממנה."

נוכח נימוקים אלה, בית המשפט הורה על מחיקת הערעור ופסק הוצאות בסך 25,000 ש"ח.

(עשא (י-ם) 645-06-13 אוניפארם בע"מ נ' Lilly Icos (נבו, 26.01.2014))

2

זום על הזכות המוסרית או טעות לעולם חוזרת

לוגו הטלוויזיה החינוכיתהטלוויזיה החינוכית עשתה שימוש בתמונה המפורסמת של ידו של מרגל האטום, מרדכי ואנונו. התמונה הוצגה למשך 7 שניות במהלך התוכנית "הקשר הישראלי", תוכנית אשר שודרה שלוש פעמים ואף הועלתה לאתר האינטרנט של הטלוויזיה החינוכית שם היא הועמדה לצפייה ישירה על ידי הגולשים. אלא, שהטלוויזיה החינוכית לא ביקשה רשות לעשות שימוש בתמונה וממילא לא שילמה דמי רישיון.

למרבה הפלא, מדובר באותה תמונה ממש שעמדה במרכזה של תביעה קודמת בין אותם צדדים, וזאת לאחר שבמהלך תוכנית "תיק תקשורת" משנת 2000 נעשה הוצגה התמונה לאל מתן קרדיט.

הצדדים לא היו חלוקים על כך שהיתה הפרה, והמחלוקת התרכזה בסוגיית גובה הפיצויים. בית המשפט קבע כי כלל המעשים בוצעו במסגרת מסכת אחת של מעשים, שכן מדובר על הפרה של יצירה אחת, ברצף אחד של מעשים ובסמיכות זמנים. כיוון שכך, נקבע, מדובר בהפרה אחת שבגינה זכאית בעלת הזכויות לפיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ש"ח. בית המשפט, בצדק, העיר:

"יחד עם זאת, משאין החוק קובע פיצוי מזערי לכל הפרה, ולנוכח התוצאה אליה הגעתי לאחר שקילת השיקולים המנחים בקביעת סכום הפיצויים כפי שתפורט להלן, אין למחלוקת באשר למספר ההפרות נפקות של ממש"

לקריאת המשך המאמר »

0

משרה ברשות הפטנטים

לוגו של רשות הפטנטיםרשות הפטנטים מציעה משרה חדשה שעשויה להיות מעניינת לחלק מקוראי הבלוג תחת הכותרת הלא כל כך סקסית "מרכז מקצועי".

במסגרת מפגש הבוחנים שהתקיים אתמול ברשות הפטנטים, רשם הפטנטים העיר את תשומת ליבנו למשרה זו והסביר את ייחודה. מדובר בתקן זמני לתקופת זמן של שנה וחצי להחלפת בוחן פטנטים. בעוד שהמסלול הרגיל דורש השתתפות בקורס צוערים בטרם ההסמכה כבוחן פטנטים, המשרה הזמנית הזו מהווה מסלול ישיר לחלק מעבודת הבוחנים.

אין לי גם ספק שאילו יתקבל למשרה מועמד מתאים, כגון עורך דין הבקיא בתחום הקניין הרוחני או עורך פטנטים, הרשות תדע לנצל את כישוריו ויכולותיו גם בפנים מהותיים יותר, בניגוד, אולי, ממה ששם המשרה עשוי לרמוז.

אעיר עוד שרשות הפטנטים צפויה להודיע בימים הקרובים על הארכת המועד האחרון להגשת המועמדויות.

עדכון: המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא 26.02.2014. המשרה פורסמה מחדש בלינק הזה.

תגיות: