רשות הפטנטים מודיעה: דיונים יוקלטו על חשבון הרשות

לוגו של רשות הפטנטיםהודעת רשם הפטנטים שפורסמה מספר ימים לפני החג הודיעה כי הרשות התקשרה באופן ישיר למול חברת הקלטה ומעתה תמלול הדיונים ייעשה על ידי החברה על חשבון הרשות.

נפתח בלשון ההודעה:

במסגרת מאמצי רשות הפטנטים לשיפור השירות לציבור הריני להודיעכם כי החל מיום 1.10.2014 ההקלטה והתמלול בדיונים הנערכים בפני הרשם ייערכו באמצעות חברה עמה התקשרה רשות הפטנטים.

הרשות תעביר לצדדים עותק אלקטרוני של פרוטוקול הדיון המתומלל בהקדם לאחר מועד הדיון.

בכל שאלה או פניה בנוגע לשירות זה יש לפנות למזכירות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:

MazcirutBeidin@justice.gov.ilאו בטלפון 02-5651697, בשעות הקבלה של הרשות.

בשלב זה לא יחויבו המתדיינים בעלויות השירות.

הודעה זו היא מבורכת, כיוון שהיא מפסיקה נוהג בעייתי שהתקיים ברשות. כידוע, ישנו צורך – הן מעשי והן פורמאלי – בתיעוד כל דיון שיפוטי. באמצעות תיעוד שכזה ניתן לדעת מה העידו העדים, היכן הודו בטעות או שינו גרסה. תיעוד שכזה אף מאפשר לדעת אילו טענות הועלו ואילו נזנחו או נטענו באיחור. תיעוד זה אף מהותי כיוון שהוא מאפשר בחינה של ההכרעה של ערכאה דיונית על ידי ערכאת ערעור. בהתאם, החוק מחייב ניהול פרוטוקולים. כך, סעיף 68א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התמש"ד-1984, מבהיר כי על בית המשפט לנהל פרוטוקול בכל דיון, ואילו תקנה 70 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 מחייבת את הרשם לקיים פרוטוקול בכל הליך על ריב:

בכל הליך על ריב לפני הרשם יירשם פרוטוקול, ביד הרשם, ביד רושם שקבע הרשם, במכשירי הקלטה או באמצעים מיכניים אחרים.

בפועל, רשות הפטנטים נהגה לזמן לדיונים חברת הקלטות אך להודיע מבעוד מועד לצדדים כי יהיה עליהם לשאת בעלויות ההקלטה מכיסם. כך, מי שסבר כי פתיחתו של הליך על ריב מחייב תשלום של האגרה הנקובה בתקנות, גילה לאחר הגשת הליך כי עליו להוציא מכיסו הוצאות נוספות לשם קיום הדיון. למעשה, אף הצד שכנגד – זה שלא ביקש לקיים דיון כלל – מצא עצמו חייב לשאת בהוצאה לשם קיום הדיון.

חיוב זה, לטעמי, היה משולל בסיס חוקי. משנקבעה אגרה לפתיחתו של הליך, אגרה זו צריכה לכסות את כלל העלויות הנדרשות לשם קיום ההליך, לרבות לשם תיעודו. בבתי המשפט, אגרת המשפט כוללת את עלות הקלדנית, אך אם בעלי הדין מבקשים זאת, הם רשאים להזמין חברת הקלטות ולשאת בהוצאה זו מכיסם. רשאים, אדגיש, לא חייבים. כך, גם האגרה לרשות הפטנטים צריכה לכלול את כלל ההוצאות הדרושות לעניין, ומי שיחפוץ בשירות "פרימיום" כזה או אחר, יוכל לשאת בעלויותיו בעצמו.

כאמור, ההודעה הנוכחית מבטלת את הנוהג הבעייתי, אך היא עושה זאת באופן בלתי מתחייב באשר מובהר בה כי "בשלב זה לא יחויבו המתיידנים בעלויות השירות". ברור לכל, כי ניתן לתקן את האגרות כך שהן ישקללו בתוכן אף את עלויות ההקלטה, אך, לטעמי, לאחר שהצד שפותח בהליך פתח בו ושילם את האגרה בגינו, אין לחייב מי מהצדדים בתשלום עלויות נוספות בכדי לקיים את החובות המוטלות על גבי הרשות. אני תקווה כי הרשות תשכיל ללכת בדרך המלך ולשקלל את עלויות ההקלטה הממוצעות לתוך האגרות ולא תבקש לשוב לנוהל הקודם הבעייתי.

פוסטים באותו נושא:

נכתב על ידי זיו גלסברג

זיו גלסברג, עורך פטנטים ועורך דין, איש תוכנה בעברו ובעל רקע מחקרי בתחום האימות הפורמאלי, הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים, ועיקר עיסוקו מתמקד בתחומי הקניין הרוחני, ברישום פטנטים ובניהול סכסוכים בפני ערכאות שיפוטיות.