התאמת תקופת פטנט ארכיון

0

התאמת תקופת הפטנט – האם ה-USPTO עדיין טועה בחישוב?

אחרי שבסוף 2009 ערכאת הערעור הפדראלית קבעה כי משרד הפטנטים האמריקאי שגה בחישוב תקופת התאמה לפטנטים, נראה שעניין זה לא לובן סופית.

פרופ' קרואצ' מבלוג Patently-O מדווח על בעיה חדשה-ישנה שצצה לעניין תקופת ההתאמה.
הקדמה קצרה: בניגוד לדין האמריקאי הישן, אז היתה הזכות קצרה יותר (17 שנה) אך היא תקופת ההגנה נספרה ממועד קבלת הפטנט, היום המועד הרלוונטי הוא יום הגשת הבקשה לפטנט. משמע, שבמקרים מסוימים הליכי בחינה ארוכים של הבקשה עשויים לגזול מהזמן שבו לבעל הפטנט יש מונופולין בגין המצאתו.
המחוקק האמריקאי היה ער לקושי זה והוא ניסה לצמצם את הפגיעה בבעל ההמצאה בקובעו כי עיכובים מסוימים בבחינת הבקשה שאינם בשליטת המבקש לא יפגעו בתקופת הפטנט. התחשיב מקזז מתקופה זו עיכובים להם גרם המבקש (שהרי אם המבקש גרם לעיכובים נוספים, אין לו להלין על עיכובים מאת הרשות), ובסופו נקבעת תקופת התאמה לפטנט – Patent Term Adjustment – המתווספת לעשרים השנים מיום הגשת הבקשה.
אז על מה מלינים כעת? כאשר מוגש ערעור על החלטת בוחן פטנטים, עובר זמן מיום ההגשה ועד היום בו התיק נפתח בערכאה המתאימה (BPAI). בתקופה זו, הבוחן רואה את הערעור ופעמים רבות מחליט לחזור בו מהדחייה המקורית ולהמשיך בהליך הבחינה. עם זאת, תקופת העיכוב הזו אינה נספרת במניין הימים המתווספים לתקופת הפטנט.
0

האם גם לכם מגיעה הארכה?

רשם הפטנטים האמריקאי (USPTO) הודיע כי בעקבות הפסיקה לעניין התאמת תקופת פטנטים (Patent Term Adjustment) יתאפשר למי שזכה בפטנט לאחרונה ומעוניין כי תקופת הפטנט תוארך בהתאם לפסיקה האחרונה, יוכל לעשות כן באמצעות פניה מתאימה ללא תשלום אגרה. עם זאת, את הפנייה יש להגיש בהתאם לדרישות החוק, תוך 180 ימים מיום הנפקת הפטנט.

פרופ' קראוצ' בעל הבלוג Patently-O סבור שהחוק לא מאפשר לרשם הפטנטים לתקן את תקופת הפטנט על פי פרוצדורה זו בכל מצב. כך למשל, הוא מדגים כי החוק מאפשר הגשת בקשה אחת בטרם יהיה צורך בעתירה (petition) הכרוכה בתשלום אגרה. לטעמו, אם הוגשה בקשה קודמת, רשם הפטנטים אינו מוסמך לפעול על סמך בקשה שנייה. עם זאת, הוא סבור שאף אם הרשם יפעל בחוסר סמכות לא יהיה בכך לגרום לבטלותו של פטנט.
ונקודה חשובה לכל מי שזה במהלך החצי השנה האחרונה בפטנט – האם בדקת את זכאותך להתאמת תקופת הפטנט?
0

רשם הפטנטים האמריקאי טעה בחישוב תקופות פטנטים

בפסק-דין חשוב ותקדימי קבעה ערכאת הערעור (Federal Circuit) כי האופן שבו חישב רשם הפטנטים האמריקאי (USPTO) את תקופת הפטנט היתה שגויה.
בדרך כלל פטנט אמריקאי תקף עשרים שנה לאחר תאריך הגשת הבקשה. אך מאחר והליך הבחינה עשוי להתארך ולקחת שנים רבות, החוק מכיר במצבים בהם התקופה תתארך (Patent Term Adjustment). בבסיס כלל משפטי זה העיקרון לפיו אם התארכה בחינת בקשת הפטנט שלא באשמת בעל הפטנט, אין זה נכון לגזול ממנו שנים בהן הפטנט יהיה בר-אכיפה.
ה-USPTO נהג לחשב את התקופה בצורה שקבעה תקופה קצרה מזה שהחוק קבע. כך למשל, ה-USPTO נהג לחשב הארכות שונות שהדין מכיר כחופפות ובכך למעשה קיצר את התקופה.
בפסק-הדין המצופה נקבע כי אופן החישוב היה מוטעה. כעת שורה של בעלי פטנטים צפויים לבקש הצהרה על תקופה ארוכה יותר מזו שניתנה להם.
בלוג הפטנטים Patently-O מדווח כי מבדיקה מדגמית עולה כי כשבעים אחוזים מהפטנטים שנבדקו זכאים להארכת תוקפם לאור הפסיקה.

לפסק-הדין: (Wyeth and Elan Pharma v. Kappos (as USPTO Director) (Fed. Cir. 2009