קול קורא ארכיון

0

קול קורא: הערות הציבור לעניין סימני מסחר

מעדכנים את ספר החוקים
(cc by-nc by sarahmichael)

משרד המשפטים פרסם קול קורא לקבלת הערות והצעות בעניין סימני מסחר וזאת לאור הכוונה להחליף את פקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972 בחוק חדש.

על פי הקול הקורא, הציבור מוזמן להעיר הערותיו גם בענייניים אלו:

 • תנאי כשירות לרישום כסימן מסחר וסימנים שאינם כשירים לרישום
 • הגנה על שמות שהשימוש בהם אינו מסחרי אלא חינוכי, דתי, חברתי וכדו'
 • תהליכי הבחינה וניהול הפנקס
 • אכיפה אזרחית ופלילית של דיני סימני המסחר, סעדים ושאלת ההפרה התורמת
 • הליכים חד צדדיים בפני הרשם, ביטול ומחיקה של סימני מסחר
 • סדרי דין בהליכים בפני הרשם
 • המדיניות בעניין הודעות הסתלקות
 • הגדרת "שימוש" ו"שימוש הוגן" בסימני מסחר והזכויות הנובעות מרישום הסימן
 • דוקטרינות "דילול המוניטין" ו-tarnishment
 • דיני סימני מסחר, שמות מתחם, מלות חיפוש ופרסום באינטרנט
 • סימני מסחר, ייבוא מקביל, מיצוי זכויות ושוק משני
 • תנאים להעברות, שעבודים והרשאות בסימני מסחר ושאלת הצורך ברישום
 •  הליך הטיפול בבקשות מתחרות והיחס בינו לבין דין קדימה
 • היחס שבין דיני סימני המסחר למדגמים וזכויות יוצרים ולסימנים בעלי אופי פונקציונלי, trade dress
 • סימנים מיוחדים (ריחות, צלילים וכו') 
 • סימנים מאשרים וקיבוציים
 • היחס שבין דיני סימני המסחר לכינויי מקור וציונים גיאוגרפיים ולפקודת סימני הסחורות
 • היחס שבין דיני סימני המסחר ושמות חברות ובתי עסק
 • היחס שבין דיני סימני המסחר לדיני עוולות מסחריות, תחרות בלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט
 • סימנים בינלאומיים וסימני מסחר רשומים בחו"ל
 • אימוץ אמנת וינה לסיווג דמויות

ניתן לשלוח את ההערות למחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים בדואר אלקטרוני לכתובת KolKore-SM@justice.gov.il או בדואר לכתובת: רח' צלאח א-דין 29, ירושלים 91490 (לידי עו"ד שמרית גולן).
0

קול קורא להגשת מועמדות לפרס רשות הפטנטים

רשות הפטנטים, המדגמים וסמני המסחר פרסמה קול קורא להגשת מועמדות לפרס לשנת 2011.
הפרס הוא בסכום של 10,000 ש"ח. יש להגיש מועמדויות עד 15.7.2011.

לא מצאתי לינק מתאים, אז אני מביא את תוכן הקול הקורא שהגיע לידיי כלשונו.

כללי
רשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר מזמינה סטודנטים להגיש מאמרים מצטיינים לתחרות בנושא פטנטים, מדגמים וסימני מסחר על פרס בסך 10,000 ₪.
קריטריונים להצגת מועמדות והענקת הפרס:
הפרס יינתן למאמר סטודנטיאלי מצטיין בעברית, מכל מוסד אקדמי בארץ, ובכלל זה מאמר לקראת פרסום, עבודת סמינריון, סמינריון מורחב או עבודת מאסטר לתואר שני, דוקטורט או פוסט-דוקטורט, או כל חלק מהם, שהיקפו לא יעלה על 15,000 מילים (כולל הערות שולים). המאמר יהא בתחום דיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, וייכתב בפורמט משפטי, דהיינו ההפניות והאזכורים במאמר יופיעו כהערות שוליים בתחתית כל עמוד.
הערכת איכותו של המאמר תעשה בהתחשב במידת חדשנותו, מקוריותו ותרומתו לקידום המשפט בתחומים האמורים. וועדת הפרס עשויה לשנות משיקולי מתן הפרס או לחלקו מעת לעת לפי העניין.
נוהל הגשת מועמדות
מאמרים יוגשו בשלושה עותקים בדפוס (רווח שורה 1.5 בפונט דוד 12) לוועדת הפרס עד ליום 15 ליולי 2011 בשעה 12:00 אחר הצהריים. הגשת המאמרים תעשה במישרין למרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה בתא דואר 63 בפקולטה, במקרה של מסירה ידנית, או באמצעות דואר רשום לכתובת:
וועדת פרס רשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר למאמר סטודנטיאלי מצטיין    
באמצעות המרכז למשפט וטכנולוגיה חיפה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל, חיפה 31905 ישראל

הודעה על זכייה בפרס
הודעה על זכייה בפרס ופרסום המאמר הזוכה יוצג באתר האינטרנט של רשות הפטנטים וכן של הפקולטות החברות בועדת הפרס או מי מהן.
מועד אחרון להגשת מועמדות הינו ה- 15 ליולי 2011 בשעה 12:00 אחר הצהריים
תקנון וועדת הפרס וכן פרטים נוספים על התחרות ניתן לקבל מחברי וועדת הפרס – דר' דניאל בן-אוליאל, דר' מרים ביטון ודר' קטיה אסף, מהפקולטות למשפטים באוניברסיטת חיפה, בר-אילן וירושלים, בהתאמה.

עדכון: לינק לקול הקורא (ותודה לעו"ד אילת פלדמן על העדכון)

0

קול קורא למאמרים בנושא "קניין רוחני במבט בינתחומי"

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן ובית הספר רדזינר למשפטים של המרכז הבינתחומי בהרצליה פירסמו קול קורא להגשת מאמרים בנושא "קניין רוחני במבט בינתחומי".
להלן תוכן ההודעה:

ענף הקניין הרוחני נמצא על פרשת דרכים במדינות רבות בעולם ובזירה הבינלאומית. אחת הסיבות המרכזיות למצב זה היא העדרו של שיח המאגד את הקניין הרוחני ודיסציפלינות משפטיות משיקות. אופיו הבינתחומי של הקניין הרוחני, על זרועותיו השונות, מחייב הכרה של הממשקים השונים, הבאים לידי ביטוי ביצירת הקניין הרוחני, בהגנה המוענקת לו ובשלבי המסחור השונים שלו.
מטרת הפרויקט היא לבחון את דיני הקניין הרוחני בפרספקטיבה בינתחומית. בחינה זו לא נעשתה עד כה בישראל. הטיפול שנעשה עד כה בסוגיות שאנו מבקשים לדון בהן הוביל לפיזור רב מדי בשיח הקיים בדיני הקניין הרוחני. פיזור זה פוגע בקוהרנטיות המשפטית בתחום ובפיתוח דוקטרינות שיספקו את המענה המשפטי הראוי.
התחומים שייבחנו בפרויקט זה כוללים, בין השאר: דיני עבודה, ניתוח כלכלי של המשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני ביטוח, דיני מיסים, הגבלים עסקיים, דיני חוזים, מגדר, דיני חדלות פרעון ופשיטת רגל, משפט חוקתי, דיני נזיקין, דיני חברות, עשיית עושר ולא במשפט, דיני עונשין, דיני קניין, הדין הבינלאומי, סעדים, גישור, דיני ראיות, דיני בוררות, היבטים דיוניים ועוד.
במסגרת הפרויקט עתיד להתקיים כנס במהלך חודש מאי 2011 שבו יוצגו טיוטות המאמרים השונים (על תאריך מדויק תצא הודעה נפרדת).
הנחיות כלליות:
1 המטרה היא פרסום קובץ מאמרים.
אורכו של המאמר לא יעלה על 30 עמודים, כולל הערות שוליים; מספר מילים – 14,000
ניתן יהיה לגלות גמישות באשר לאורך המאמר בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
3 המאמר יהיה כתוב בהתאם לכללי הציטוט האחיד.
4 מאמר שיוגש יהיה כפוף לשיפוט על ידי שופטים חיצוניים.
5 הקובץ יפורסם בהוצאה לאור של אוניברסיטת בר-אילן.
6 המועד להגשת טיוטה סופית הוא 1 בספטמבר 2011.
חוקרות וחוקרים המעוניינים לכתוב מאמר לכנס ולקובץ מתבקשים ליצור קשר עם אחד העורכים:
ד"ר מרים ביטון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר- אילן: miriam.bitton@mail.biu.ac.il
ד"ר ליאור זמר, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה: lior.zemer@idc.ac.il

תגיות:
0

קול קורא להגשת מועמדות למאמר סטודנטיאלי מצטיין

רשות הפטנטים, המדגמים וסמני המסחר פרסמה קול קורא להגשת מועמדות לפרס לשנת 2010.
הפרס הוא בסכום המכובד של 10,000 ש"ח.
יש להגיש מועמדויות עד 15.7.2010.
לא מצאתי לינק מתאים, אז אני מביא את תוכן הקול הקורא כלשונו.
הערה: במהלך ה-Copy-Paste התבלבלו המספרים והתהפכו להם. עשיתי כמיטב יכולתי לתקן. עם זאת טעות לעולם חוזרת. אתם מתבקשים לא להסתמך על המידע שמופיע כאן ולברר בעצמכם את הפרטים המדויקים לאשורם.
כללי‬
‫רשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר מזמינה סטודנטים להגיש מאמרים מצטיינים לתחרות בנושא פטנטים, מדגמים וסימני מסחר על פרס בסך 10,000 ש"ח.
‫קריטריונים להצגת מועמדות והענקת הפרס:‬
‫הפרס יינתן למאמר סטודנטיאלי מצטיין בעברית, מכל מוסד אקדמי בארץ, ובכלל זה מאמר לקראת פרסום, עבודת סמינריון, סמינריון מורחב או עבודת מאסטר לתואר שני, דוקטורט או פוסט-דוקטורט, או כל חלק מהם, שהיקפו לא יעלה על 15,000 מילים (כולל הערות שולים). המאמר יהא בתחום דיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, וייכתב בפורמט משפטי, דהיינו ההפניות והאזכורים במאמר יופיעו כהערות שוליים בתחתית כל עמוד.‬
‫הערכת איכותו של המאמר תעשה בהתחשב במידת חדשנותו, מקוריותו ותרומתו לקידום המשפט בתחומים האמורים. וועדת הפרס עשויה לשנות משיקולי מתן הפרס או לחלקו מעת לעת לפי העניין.‬

‫נוהל הגשת מועמדות‬
‫מאמרים יוגשו בשלושה עותקים בדפוס (רווח שורה 1.5 בפונט דוד 12) לוועדת הפרס עד ליום 15 ליולי 2010 בשעה 21:00 אחר הצהריים.‬
‫הגשת המאמרים תעשה במישרין למרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה בתא דואר 63 בפקולטה, במקרה של מסירה ידנית, או באמצעות דואר רשום לכתובת:‬
‫וועדת פרס רשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר למאמר סטודנטיאלי מצטיין‬
‫באמצעות המרכז למשפט וטכנולוגיה חיפה‬
‫הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה‬
‫הר הכרמל, חיפה 31905 ישראל‬
‫הודעה על זכייה בפרס‬
‫הודעה על זכייה בפרס תוצג באתר האינטרנט של רשות הפטנטים וכן של הפקולטות החברות בועדת הפרס או מי מהן.‬
‫מועד אחרון להגשת מועמדות הינו ה- 15 ליולי 2010 בשעה 21:00 בצהריים.
תגיות: ,